Denna webbplats använder cookies. När du går vidare på icopalentreprenad.se godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om hur vi använder cookies här.
Sveriges ledande takentreprenadsföretag

Kvalitets- och miljöarbete

 
Kvalitetsarbete

Det är Icopal Entreprenad AB:s kvalitetspolicy att endast utföra entreprenadarbeten och tjänster som är av sådan kvalitet, att de förtjänar och vinner kundernas fulla belåtenhet och förtroende genom att vi utför det förväntade arbetet på ett fackmannamässigt och tillförlitligt sätt.

För att ytterligare öka Icopal Entreprenad AB:s anseende, konkurrenskraft och lönsamhet är det nödvändigt att kvalitetstänkandet genomsyrar hela organisationen. Var och en i organisationen skall ha kunskap om att det är dennes beslut och handlande som påverkar kvaliteten på vårt arbete och våra tjänster.

Kvaliteten och tillförlitligheten skall i alla avseende vara sådan, att den utgör ett väsentligt motiv för våra entreprenadkunder att alltid anlita Icopal Entreprenad AB.

Miljöarbete

Icopal Entreprenad AB skall verka för att förbättra omgivande miljö genom åtgärder som skall bidraga till att minska vår miljöbelastning. Grunden för vårt arbete skall vara gällande miljölagstiftning.

Icopal Entreprenad AB skall hålla sig ajour med nyheter och ändringar i densamma för att kunna informera personal om vilka åtgärder, som behöver vidtagas för att arbetsmiljöaspekterna skall kunna ingå, som en naturlig del i arbetet.

Icopal Entreprenad AB arbetar för att minska miljöbelastningen genom att sortera spill och emballage för återvinning direkt på arbetsplatsen liksom vi genom planering av våra transporter verkar för onödig energiförbrukning och utsläpp.